Curs d'Auxiliar de Servei

El sector d'Auxiliars de Servei constitueix ara com ara un nínxol recurrent de creació d'ocupació de persones sense distinció de sexe ni qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

És així mateix un sector, que ofereix a la societat espanyola, la possibilitat d'inserció laboral a persones en risc de vulnerabilitat i exclusió professional. Mentre que altres sectors practiquen una sort de discriminació encoberta o excusada per raons d'edat o sexe, NO vaig agafar el sector serveis auxiliars.

Així mateix el sector serveis auxiliars tenen una especial disposició en l'aplicació de la llei L.I.S.M.I.

En ON BOARD BCN ACADEMY, estem convençuts que una Formació elemental seguida d'una altra específica, per a la figura de l'Auxiliar de Serveis, és fonamental tant per a garantir la qualitat en els serveis, com per a l'enriquiment personal i reconeixement social, que sens dubte són mereixedors aquests/as, professionals.

Cada vegada són més les empreses, organitzacions o edificis que recorren a una empresa especialitzada en serveis auxiliars per a contractar professionals que necessiten per al desenvolupament d'una activitat concreta.

Les empreses de serveis auxiliars, o més conegudes com a empreses de serveis, són aquelles que proporcionen algun tipus de prestació que se situa fora de l'activitat central de l'empresa.

Contractar professionals de manera directa per a cobrir les necessitats de l'organització sol ser més costós. No sols econòmicament, sinó que a més solen mancar de formació, bàsica i/o especifica.

Contractar un servei integral a empreses professionals en serveis auxiliars és una garantia de rendibilitat amb professionals de confiança i formats en el sector.

La figura de l'Auxiliar de Serveis és aplicable en tota mena de sector, com a col·legis, centres comercials, edificis públics, instal·lacions esportives i d'oci, hospitals, hotels, organismes oficials, boutiques de luxe, etc.

 • Serveis de recepció.
 • Manteniment d'instal·lacions.
 • Hostesses/us de esdeveniments.
 • Conserges.
 • Atenció a visites.
 • Controladors d'accessos.
 • Reposadors.
 • Doorman.
 • Auxiliars especialitzats per sectors.

Cursos de capacitació per a Auxiliars de Servei

 • Prevenció i actuació en cas d'incendis.
 • Protocol de recepció de visitants.
 • Primers Auxilis.
 • Relacions socials.
 • Atenció al client.
 • Tècniques de comunicació verbal i escrita.
 • Informàtica nivell usuari.
 • Prevenció en riscos laborals.
 • Tècniques de senyalització preventiva en el trànsit.
 • Control d'Accessos.
 • Llenguatge no verbal.
 • Il·luminació d'emergència i vies d'evacuació.
 • Organització, ajuda, recepció, guia, i direcció de públic en trobades esportives.
 • Neteja i desinfecció bàsica d'espais.
 • Protocol.

Requisits

 • Ser major d'edat.
 • Mancar de malaltia o incapacitació invalidant per a la professió.
 • Estudis bàsics.

Funcions dels Auxiliars de Servei

Un Auxiliar de Serveis és la persona treballadora que amb els coneixements necessaris per a això exerceix les funcions que a continuació es relacionen:

 • Les d'informació o de control en els accessos a instal·lacions, comprenent la cura i custòdia de les claus, l'obertura i tancament de portes, l'ajuda en l'accés de persones o vehicles, el compliment de la normativa interna dels locals on prestin aquest servei, així com l'execució de tasques auxiliars o subordinades d'ajuda o socors, totes elles realitzades a les portes o a l'interior d'immobles, locals públics, aparcaments, garatges, autopistes, incloent les seves zones de peatges, àrees de servei, manteniment i descans, per porters, conserges i altre personal auxiliar anàleg.
 • Les tasques de recepció, comprovació de visitants i orientació d'aquests, així com les de comprovació d'entrades, documents o carnets, en qualsevol classe d'edificis o immobles, i de compliment de la normativa interna dels locals on prestin aquest servei, així com la gestió auxiliar complementària en edificis i locals.
 • El control de trànsit en zones reservades o de circulació restringida a l'interior d'instal·lacions en compliment de la normativa interna d'aquests.
 • Les de comprovació i control de l'estat i funcionament de calderes, béns i instal·lacions en general, en qualsevol classe d'immobles, per a garantir la seva conservació i funcionament.

Queda exclòs d'aquest àmbit la realització d'aquestes activitats de manera complementària en els termes de la citada Llei de Seguretat Privada per part del personal d'empreses de seguretat privada, al qual li seria en tal cas d'aplicació el Conveni Col·lectiu Estatal de Seguretat Privada.

La relació efectuada d'activitats no s'ha d'entendre tancada o rígida, sinó que s'enumera a títol enunciatiu, no limitat i, per tant, cal incloure aquelles altres tasques de serveis auxiliars assimilables a les enunciades anteriorment, i que es trobin dins de l'àmbit funcional del conveni.

 • Auxiliar de serveis especialitzat: És la persona treballadora que, realitzant, amb caràcter principal, les funcions descrites en el punt anterior, requereix d'una formació específica, llicència o habilitació per a l'efectiva prestació del servei, sense que aquest requisit pugui implicar, en cap cas, la prestació de serveis en activitats alienes a les regulades en l'àmbit funcional del conveni col·lectiu.

Sol·licita informació aquí

esp icon