Curs de Controlador d'Accessos a Barcelona

S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.

Requisits

Les persones que vulguin obtenir l'habilitació per a exercir les funcions de personal de control d'accés han de dur a terme la formació i superar les proves de selecció que realitzin els Centres de Formació habilitats per la Direcció General d'Administració de Seguretat. Per a poder obtenir la citada habilitació els aspirants han de complir els següents requisits:

 • Ser major d'edat.
 • Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball en el cas de les persones estrangeres.
 • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
 • Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació degudament habilitat i superar la prova de selecció corresponent.

Cursos de formació i proves de selecció

Per a obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d'haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista en l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat a ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l'habilitació, en la comunicació cal acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.

Una vegada superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció que convoqui el director general d'Administració de Seguretat d'acord amb l'annex V, apartat IV, del Decret 112/2010.

Temari

Mòduls de coneixements

Els objectius del mòdul de coneixements són els següents:

 • Capacitar i dotar de coneixements jurídics a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és aplicable, així com dels coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya.
 • Conèixer les funcions, responsabilitats i tasques del personal de control d'accés.
 • Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per a la seva correcta aplicació a les situacions que es puguin plantejar. La durada d'aquest mòdul serà de 35 hores.

Programa de mòdul de coneixements

Tema 1. Normativa aplicable i funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament (Decret 112/2010, de 31 d'agost).

Tema 2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb el reglament.

Tema 3. Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d'acord amb aquest Reglament i altra normativa aplicable.

Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan ha de lliurar-se, model oficial i manera d'emplenar-la i obligació de disposar d'ella, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.

Tema 5. Horaris de tancament, d'acord amb aquest reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb el Reglament i altra normativa aplicable.

Tema 7. Prohibició d'armes i objectes potencialment perillosos en els locals oberts al públic, d'acord amb el Reglament i altra normativa aplicable.

Mòdul de caràcter pràctic

Els objectius del mòdul de caràcter pràctic són els següents:

 • Aprendre a aplicar les tècniques per a respondre davant situacions violentes o conflictives.
 • Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
 • Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques per a respondre més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.
 • Aprendre tècniques d'autocontrol, atenció a la clientela i habilitats socials.
 • Utilitzar tècniques i habilitats per a ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

La durada d'aquest mòdul serà de 25 hores.

Programa de mòdul de caràcter pràctic

 • La realització d'un curs de primers auxilis, per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata, conceptes bàsics de primers auxilis.
 • Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones. Desenvolupament de les habilitats i destreses necessàries en la interacció personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes dels clients de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
 • Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o altres substàncies, així com altres situacions previsibles.
 • Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i defensa personal, en situacions d'extrema necessitat. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.

Funcions del Controlador d'Accessos

Les funcions específiques del personal de control d'accés són les següents:

 • No permetre l'accés a les persones que no compleixin les condicions establertes per la persona titular de l'establiment o la persona organitzadora, en exercici del dret d'admissió.
 • Impedir l'accés a l'interior del local a les persones que es trobin en algun dels supòsits de limitació general d'accés.
 • Fer complir la normativa sobre limitació de l'entrada de les persones menors i, a aquest efecte, comprovar l'edat de les persones que pretenguin accedir, mitjançant l'exhibició dels documents oficials d'identitat.
 • Controlar que en cap moment l'afluència de públic superi l'aforament màxim autoritzat i, en conseqüència, no permetre l'entrada de més públic.
 • Prohibir l'accés del públic a partir de l'hora límit de tancament o, en el seu cas, una vegada iniciat l'espectacle o activitat, d'acord amb les seves condicions específiques.
 • Informar immediatament els vigilants de seguretat privada de les pertorbacions de l'ordre que es produeixin en els accessos, sense perjudici de les actuacions que puguin dur a terme per a vetllar per la integritat física de les persones i els béns, quan la urgència ho requereixi. Si no hi ha vigilants de seguretat privada, han d'informar directament d'aquestes alteracions a la policia de Catalunya.
 • En cas necessari, auxiliar a les persones que requereixin assistència sanitària i trucar al telèfon d'emergències corresponent.
 • Permetre i facilitar les inspeccions o controls reglamentaris a les persones que realitzin aquestes funcions.
 • En cap cas el personal de control d'accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat privada.

Sol·licita informació aquí

esp icon