Curs de Director de Seguretat

Avui dia, els espectacles de "masses", constitueixen una constant en el món de l'oci. Els profunds canvis econòmics i socials que s'han produït en els últims anys afecten significativament les demandes d'oci al fet que responen les activitats recreatives i els espectacles públics.

La disponibilitat de més temps lliure, un valor avui associat a la qualitat de vida, ha ampliat i diversificat les ofertes i opcions d'activitats esportives, culturals, artístiques o merament lúdiques, per la qual cosa els poders públics, avui més que mai, han de garantir la seguretat dels espectacles i dels establiments i espais en què aquests es desenvolupen, al mateix temps que asseguren l'equilibri i la compatibilitat entre el dret a l'oci i altres drets ciutadans.

Actualment, l'exercici de les llibertats públiques en un marc de seguretat ciutadana es configura com una exigència social ineludible, a la qual ha de respondre's des de les Administracions Públiques amb la finalitat de garantir la convivència a la qual aspiren les societats democràtiques. Una de les conseqüències immediates d'aquesta premissa és que, en l'actualitat, la intervenció administrativa en matèria d'espectacles i activitats recreatives dona lloc a una variada gamma d'actuacions amb les quals es pretén la consecució d'objectius addicionals al manteniment de l'ordre públic. Entre altres, la defensa dels valors democràtics, dels drets dels usuaris i consumidors, la protecció de la joventut i la infància, el respecte pel medi ambient i els animals, la tutela dels drets d'autor derivats de la propietat intel·lectual, el desenvolupament d'una política activa enfront d'actituds sexistes, racistes i xenòfobes i la preservació del nostre patrimoni historicoartístic i cultural.

Es tracta d'un sector, el de l'oci, caracteritzat pel seu desenvolupament constant i dinamisme, la qual cosa fa que la intervenció dels poders públics en l'àmbit dels espectacles públics i activitats recreatives hagi de canviar de manera paral·lela a la transformació de la realitat econòmica i social, passant d'un mer objectiu de control dels espectacles, a tractar de compatibilitzar el principi bàsic de llibertat amb les imprescindibles condicions de seguretat que han d'observar els espais on es realitzen aquestes activitats i la salvaguarda dels drets de la ciutadania i persones usuàries.

El present Curs Superior, està destinat a Directors de Seguretat habilitats pel Ministeri de l'Interior Govern d'Espanya.

Per regla General, els continguts temàtics i unitats didàctiques dels mòduls de formació per a Directors de Seguretat, completen temàtiques "generalistes" i no específiques. Per consegüent ON BOARD BCN ACADEMY, conscient d'això, aposta per l'especialització dels professionals habilitats com a Directors de Seguretat, per a d'aquesta manera capacitar-se i exercir la seva professió en els molt diversos estrats d'activitat professional.

Un d'aquests estrats, ho confereixen els Estadis de Futbol; aquests, des de temps inmemorables al nostre país, han constituït i constitueixen, el lloc d'oci per excel·lència de milions d'espanyols. El futbol és un esport de masses i per això la legislació espanyola contempla un cos normatiu específic i molt complet referent a la llei en aquestes celebracions esportives.

La llei 19/2007 d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport; estableix en la seva exposició de motius "Existeix una radical incompatibilitat entre esport i violència, qualsevol forma de violència, inclosa la verbal o aquella altra més subtil, fonamentada en el parany, l'engany i el menyspreu del joc net. Des de fa dècades aquesta idea central orienta el treball que, de forma concertada, venen desenvolupant la Unió Europea i les seves institucions, els poders públics competents en matèria d'esport de cadascun dels seus països membres, així com el Comitè Olímpic Internacional i les diferents organitzacions que conformen el sistema esportiu internacional. L'objectiu central que cohesiona l'acció diversificada de tan ampli espectre d'actors públics i privats és erradicar la violència de l'esport, a més de prevenir, controlar i sancionar amb rigor qualsevol manifestació violenta en l'àmbit de l'activitat esportiva, molt especialment quan adquireix connotacions de signe racista, xenòfob o intolerant".

D'altra banda, la violència en l'esport és un element estretament relacionat amb l'espectacle, per la pròpia atracció que genera el fenomen de la violència. Aquesta, per aquests motius, té sovint una gran repercussió en els mitjans de comunicació, que, a vegades, reprodueixen fins a l'avorriment els incidents violents, siguin de paraula, siguin de fet. Aquesta presència de la violència esportiva en els mitjans de comunicació arriba a entelar, quan no a posar en dubte o a contradir, els valors intrínsecs de l'esport com a referent ètic i de comportaments.

Així mateix la pròpia Llei estableix:

En les competicions o trobades esportives que proposi la Comissió Estatal Contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport els organitzadors designaran un representant de seguretat qui, en l'exercici de les seves tasques durant el desenvolupament de l'esdeveniment esportiu, s'atindrà a les instruccions del coordinador de seguretat. Aquest representant haurà de ser cap o director de seguretat, segons disposi la normativa de seguretat privada.

Per això, tenim que: totes les trobades de futbol, de 1a o 2a divisió, hauran de comptar amb la presència d'un Director de Seguretat habilitat, el qual estarà al que disposi el coordinador de seguretat que serà sempre un membre de les *FFCCSS.

Temari

Mòdul I

 • Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.
 • Reial decret 203/2010, de 26 de febrer.
 • Reglament General de la L.F.P.
 • Reglament intern dels centres Esportius.
 • Llei 10/1995 de 15 d'octubre de l'Esport.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Reglament d'Infraestructures d'Estadis de la UEFA, edició 2018.
 • Conveni Internacional sobre la violència en l'esport, del Consell d'Europa.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Registre Central de Sancions Esportives.
 • Legislació en matèria de seguretat.
 • Llibre de registre d'aficionats.

Mòdul II

 • Tanques i fossats el principi de la fi.
 • Tragèdies esdevingudes.
 • Hillsborough: el final de les tanques (1989).
 • Antecedents remots en la Seguretat.
 • El futbol i la política.
 • Grups radicals i violents en el futbol espanyol.
 • Comissió antiviolència.
 • Agents intervinents.
 • L'Oficina Nacional d'Esports.

Mòdul III

 • Mesures per a evitar actes violents, xenòfobs o intolerants.
 • Reunions prèvies a la celebració d'una trobada esportiva.
 • Fluxograma orgànic de seguretat.
 • Protocols de seguretat.
 • Sistemes tècnics i de protecció en els estadis de futbol.
 • Fases de l'operatiu de seguretat.
 • UCO (unitat de coordinació i organització).

Mòdul IV

 • L'afició radical.
 • Gènesi i evolució del fenomen violent.
 • Comportament i psicologia de les masses.
 • Organització i gestió d'emergències.
 • Organismes.
 • Responsabilitat del Director de Seguretat.
 • Funcions del Director de Partit de la Lliga.

Mòdul IV

Gestió de la seguretat en espectacles musicals, piromusicals, concerts, actes a l'aire lliure, actes en espais confinats.

Funcions del Director de Seguretat

Els directors de seguretat exerciran les següents funcions:

 • L'organització, direcció, inspecció i administració dels serveis i recursos de seguretat privada disponibles.
 • La identificació, anàlisi i avaluació de situacions de risc que puguin afectar la vida i integritat de les persones i al patrimoni.
 • La planificació, organització i control de les actuacions precises per a la implantació de les mesures conduents a prevenir, protegir i reduir la manifestació de riscos de qualsevol naturalesa amb mitjans i mesures precises, mitjançant l'elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat aplicables.
 • El control del funcionament i manteniment dels sistemes de seguretat privada.
 • La validació provisional, fins a la comprovació, en el seu cas, per part de l'Administració, de les mesures de seguretat referent a la seva adequació a la normativa de seguretat privada.
 • La comprovació que els sistemes de seguretat privada instal·lats i les empreses de seguretat privada contractades, compleixen amb les exigències d'homologació dels organismes competents.
 • La comunicació a les Forces i Cossos de Seguretat competents de les circumstàncies o informacions rellevants per a la seguretat ciutadana, així com dels fets delictius dels quals tingui coneixement en l'exercici de les seves funcions.
 • La interlocució i enllaç amb l'Administració, especialment amb les Forces i Cossos de Seguretat, respecte de la funció de seguretat integral de l'entitat, empresa o grup empresarial que els tingui contractats, en relació amb el compliment normatiu sobre gestió de tota mena de riscos.
 • Les comprovacions dels aspectes necessaris sobre el personal que, per l'exercici de les funcions encomanades, requereixi accedir a àrees o informacions, per a garantir la protecció efectiva de la seva entitat, empresa o grup empresarial.

Forma't amb Andrés Céspedes

 • Director de Seguretat del F.C. Gimnàstic de Tarragona SAD.
 • Director de Seguretat dels IMAC (Institut Municipal d'activitats culturals) de: Vilaseca, Salou i Reus.
 • President de la "Xarxa Internacional de Professionals En Seguretat" composta per vint-i-dos països.
 • Conferencista Internacional.
 • President de "El Fòrum" d'Agents de Seguretat Privada d'Amèrica Llatina, per a la Comunitat Europea.
 • Ostenta el Guardó Internacional a l'excel·lència, pel treball, dedicació i compromís, en pro del coneixement i capacitació dels Agents de Seguretat Privada d'Amèrica Llatina.
 • Assessor de Seguretat per a diverses entitats públiques i privades de la República de Costa Rica.

Sol·licita informació aquí

esp icon