Curs d'Escorta Privat

Abans de presentar-se a les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat i la superació de la qual habilitarà per a l'exercici de la corresponent professió, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional, els aspirants a escortes privats, hauran de superar, en els centres de formació autoritzats, els mòduls professionals de formació per a vigilants de seguretat, en cicles d'almenys cent vuitanta hores i sis setmanes lectives, així com els mòduls complementaris i específics per a escortes privats, de seixanta hores lectives, que es determinen en la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat (BOE núm. 296, de 10 de desembre).

Els cicles formatius, en la seva delimitació horària, podran comprendre un percentatge màxim del cinquanta per cent de la formació no presencial o a distància, havent d'impartir-se obligatòriament amb caràcter presencial els ensenyaments de naturalesa tècnic-professional, instrumental, de contingut tècnic operatiu i les pràctiques de tir i laboratori.

Als qui hagin superat els mòduls de formació i les proves físiques, els centres de formació autoritzats els expediran el corresponent diploma o certificat acreditatiu.

Requisits

Per a poder optar a l'obtenció de l'habilitació d'Escorta Privat, l'aspirant ha d'estar en possessió de l'habilitació de Vigilant de Seguretat T.I.P.

Temari

Continguts Mínims dels mòduls professionals de formació prèvia exclusius per a escortes privats.

Mòdul Jurídic

Tema 1. Dret Administratiu especial. L'escorta privat: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació.

Tema 2. Funcions a exercir per l'escorta privat.

Tema 3. Port i dipòsit de l'arma de foc.

Mòdul Tècnic

Tema 1. La protecció. Fonts i fonaments de perill. La protecció integral.

Tema 2. Protecció dinàmica (I). Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Avaluació de dispositius. Coordinació amb el Departament de Seguretat.

Tema 3. Protecció dinàmica (II). Tècniques de protecció en moviment. Interior d'edificis. Escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.

Tema 4. Protecció estàtica. En el domicili. En el lloc de treball. Coordinació de serveis.

Tema 5. Tècniques de seguretat en vehicles. Característiques del vehicle i dels conductors. Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: Defensiva i ofensiva. Contramesures electròniques: Inhibidors de freqüències, i pertorbadors.

Tema 6. Caravanes i itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: Principal, alternatiu, d'evacuació i de fugida. Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors. Dispositius de localització i seguiment via satèl·lit. Sistemes de posicionament global (GPS).

Tema 7. Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasiva.

Tema 8. Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest. L'amenaça. L'extorsió.

Tema 9. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.

Tema 10. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.

Tema 11. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques.

Tema 12. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i/o de salva o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Funcions de l'Escorta Privat

Són funcions dels escortes privats l'acompanyament, defensa i protecció de persones determinades, o de grups concrets de persones, impedint que siguin objecte d'agressions o actes delictius.

La defensa i protecció a prestar ha d'estar referida únicament a la vida i integritat física i a la llibertat de les persones objecte de protecció.

En l'acompliment de les seves funcions, els escortes no podran realitzar identificacions o detencions, ni impedir o restringir la lliure circulació, tret que resultés imprescindible a conseqüència d'una agressió o d'un intent manifest d'agressió a la persona o persones protegides o als propis escortes, devent, en tal cas, posar immediatament al detingut o detinguts a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat, sense procedir a cap sort d'interrogatori.

Sol·licita informació aquí

esp icon