Curs de Guarda Rural

Abans de presentar-se a les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat i la superació de la qual habilitarà per a l'exercici de la corresponent professió, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional, els aspirants a Guardes rurals, hauran de superar, en cicles d'almenys seixanta hores i dues setmanes lectives, en els centres de formació autoritzats, els mòduls professionals de formació que es determinen en la Resolució de 31 de juliol de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Per part seva, els aspirants a les especialitats de guardes de caça i guardapesques marítims hauran de superar els mòduls específics per a l'especialitat corresponent, establerts per la Secretaria d'Estat de Seguretat, consistents en cicles de seixanta hores lectives, per a l'especialitat de guarda de caça, i trenta hores lectives, per a la de guardapesca marítim.

Els cicles formatius, en la seva delimitació horària, podran comprendre un percentatge màxim del cinquanta per cent de la formació no presencial o a distància, havent d'impartir-se obligatòriament amb caràcter presencial els ensenyaments de naturalesa tècnic-professional, instrumental, de contingut tècnic operatiu i les pràctiques de tir i laboratori.

Requisits

Per a ser admesos a la realització de les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat, els aspirants hauran de reunir, abans de la finalització del respectiu termini de presentació d'instàncies, els següents requisits:

 • Ser major d'edat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari conforme al Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en el qual cada part reconegui l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.
 • Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a l'exercici de les funcions de guarda rural, a tenor del que es disposa en el Reial decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per a tenir i usar armes i per a prestar serveis de seguretat privada. En el cas d'aquelles aspirants que es trobin en període d'embaràs, part i postpart, es tindrà en compte l'estipulat en l'apartat de la convocatòria "Protecció a la maternitat".
 • Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
 • No haver estat condemnat/da per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, vulneració del secret a les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 • No haver estat sancionat/a en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu, en matèria de seguretat.
 • No haver estat separat/a del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.
 • Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de Seguretat Privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Temari - Àrea jurídica

Mòdul de Dret Constitucional

Tema 1. La Constitució Espanyola: Preàmbul. Títol Preliminar. Títol Primer: Dels Drets i Deures Fonamentals (Articles 15 al 19). Títol II: De la Corona (Article 56). Títol III: De les Corts Generals (Article 66). Titulo IV: Del Govern i de l'Administració (Articles 97 i 98). Títol VI: Del Poder Judicial (Article 117). Títol VIII: De l'Organització Territorial de l'Estat (Article 137).

Mòdul de Dret Civil

Tema 2. Classificació dels béns. La propietat. Usdefruit: Usdefruit en general. Servituds.

Mòdul de Dret Penal

Tema 3. La infracció penal: Delictes i faltes, causes que eximeixen de la responsabilitat criminal, causes que atenuen la responsabilitat criminal, causes que agreugen la responsabilitat criminal. Persones criminalment responsables dels delictes i faltes.

Tema 4. L'homicidi i les seves formes. Lesions.

Tema 5. Delictes contra la llibertat: Detencions il·legals i segrestos. Amenaces. Coaccions. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. L'omissió del deure de socors.

Tema 6. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: Furts, robatoris, extorsió, usurpació, danys, encobriment i conductes afins.

Tema 7. Delictes sobre l'ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics.

Tema 8. Delictes d'incendis. Incendis forestals. Incendis en zones no forestals. Incendis en béns propis.

Tema 9. Delictes menys greus anteriorment tipificats com «faltes penals contra les persones, el patrimoni, els interessos generals i l'ordre públic».

Mòdul de Dret Processal Penal

Tema 10. La denúncia. La detenció i drets del detingut.

Mòdul de Dret Administratiu Especial

Tema 11. Legislació sobre Patrimoni Natural i Biodiversitat: Protecció d'espais. Espais protegits Xarxa Natura 2000: Xarxa Natura 2000, llocs d'importància comunitària i Zones Especials de Conservació, Zones d'Especial Protecció per als Ocells, Declaració de les Zones Especials de Conservació i les Zones d'Especial protecció per als Ocells, Vigilància i seguiment. Altres figures de protecció d'espais.

Tema 12. Vies pecuàries: Objecte, definició, naturalesa jurídica, tipus, conservació, creació, ampliació i restabliment. Desafectació i modificació del traçat. Ocupacions i aprofitament en les vies pecuàries. Usos compatibles i complementaris. Infraccions.

Tema 13. Reglament d'Epizoòties. Definicions. Circulació i transport del bestiar: Guia d'origen i sanitat pecuària, procedir en cas que els bestiars circulin sense guia, conducció per camins, canyades i corriols. Cartilla ramadera.

Tema 14. Llei de Sanitat Animal: Obligació de comunicació de malalties de caràcter epizoòtic. Prevenció de les malalties dels animals: Obligacions dels particulars. Lluita, control i erradicació de malalties dels animals: Obligacions dels particulars.

Tema 15. Llei de muntanyes: Concepte de muntanya. Competències de les Administracions Públiques. Classificació dels Montes. Règim jurídic de les muntanyes demanials. Incendis forestals. Ús social de la muntanya. Infraccions: Tipificació de les infraccions.

Tema 16. Llei d'Aigües: Objecte de la Llei. Domini públic hidràulic de l'Estat: Béns que l'integren, llits riberes i marges, llacs, llacunes, embassaments i terrenys inundables, aqüífers, aigües procedents de la dessalació. Servituds legals. Usos comuns i privatius: Usos comuns, usos comuns especials subjectes a autorització, maneres d'adquirir el dret a l'ús privatiu, extinció del dret a l'ús privatiu, usos privatius per disposició legal. Abocaments al domini públic hidràulic. Infraccions.

Tema 17. Seguretat Privada: El personal de seguretat: Habilitació i formació. Funcions, deures i responsabilitats: Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat. Principis d'actuació. Identificació. Custòdia d'armes i dels seus documents. Dipòsit d'armes. Exercicis de tir. Proves psicotècniques. Uniformes i distintius. Funcions dels Guardes rurals. Arma reglamentària. Utilització de gossos. Actuació en cas de delicte. Controls d'accés a immobles. Infraccions del personal de seguretat privada.

Matèries addicionals incloses en la Resolució de 30 d'octubre de 2014, per la qual s'aprova per a l'any 2015, el calendari i bases de les convocatòries de les proves de selecció per a Guardes Rurals i les seves especialitats:

 • Serveis de videovigilància i de gestió d'alarmes, prevists en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada.
 • Instal·lacions de seguretat, verificació i comunicació d'alarmes, així com formació del personal, prevists en l'Orde INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada.
 • Principis de protecció de dades, drets de les persones i règim sancionador, previstes en la Llei orgànica 3/2018, de 3 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la seva lliure circulació (articles 1, 4, 6, 7, 12 i 13).

Temari - Àrea socioprofessional

Tema 1 Deontologia professional: Principis d'actuació, ètica professional, tracte i relacions amb els ciutadans. Aparença externa.

Tema 2 Relacions amb les Forces i Cossos de Seguretat: Auxili i col·laboració, mitjans i mètodes d'enllaç i comunicació. Mencions honorífiques.

Tema 3 Règim jurídic dels Guardes rurals: Comeses, àmbit territorial d'actuació, règim laboral, documentació professional. Òrgans competents per a la gestió i control de l'actuació professional, formació, tinença i ús d'armes dels Guardes rurals.

Tema 4 Primers Auxilis.

Temari - Àrea técnicoprofessional

Tema 1 Mitjans de protecció i prevenció: Mitjans tècnics passius, seguretat física. Mitjans tècnics actius, seguretat electrònica. Control d'accessos. L'autoprotecció: Tècniques d'autoprotecció.

Tema 2 Identificació de persones: Tècniques de descripció de persones i coses.

Tema 3 La detenció. Formalitats i procediments. Escorcolls, registres i esposaments. La conducció i custòdia de detinguts.

Tema 4 Recollida i protecció de proves d'infraccions delictives o administratives.

Tema 5 Topografia: Elements geogràfics. Mapes, cartes, plans i croquis. El terreny: Principals accidents del terreny. Corbes de nivell. Vessants, divisòries i tàlvegs. Mètodes d'orientació (GPS, brúixola, etc). Escales. Coordenades.

Tema 6 Incendis forestals: Teoria del foc, fases del foc, causes dels incendis forestals, tipus d'incendis, prevenció, extinció, accions.

Temari - Àrea instrumental

Tema 1 Aparells tècnics de comunicació i orientació que puguin ser utilitzats en la pràctica del servei: Radiotelèfons, emissores, telèfon mòbil.

Tema 2 Maneig i conservació de l'arma: Interrupcions més freqüents, conservació i neteja. Tècniques de Tir: Fonaments bàsics, postura de tir, empuñament, presa d'elements de punteria, pressió sobre el disparador, errors més freqüents. Normes de seguretat en el seu maneig.

Tema 3 Tècniques d'ús de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.

Temari - Àrea de pràctiques

 • Muntar i desmuntar l'arma.
 • Tir d'Instrucció. Pràctiques de foc real amb les armes reglamentàries.
 • Defensa personal.
 • Detecció i escorcolls.
 • Confecció de plans i croquis.
 • Denúncies: Redacció, contingut, presentació d'aquestes. Redacció d'altres documents: Informes, parts, notes informatives, llibres- registres.
 • Primers auxilis.
 • Educació Física.

Temes exclusius per a l'especialitat de guardes de caça

Temari - Àrea jurídica

Llei i Reglament de Caça

Tema 1 Finalitat. Acció de caçar. El caçador. Les peces de caça. Les armes de caça.

Tema 2 Terrenys cinegètics. Classificació. Terrenys cinegètics d'aprofitament comú. Terrenys cinegètics d'aprofitament especial. Caça en Parcs Nacionals. Refugis de caça. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat.

Tema 3 Terrenys sotmesos a règim de caça controlada. Vedats de caça. Terrenys voltats. Protecció dels cultius.

Tema 4 Propietat de les peces de caça.

Tema 5 Vedes i altres mesures protectores.

Tema 6 Caça amb finalitats industrials i comercials.

Tema 7 Gossos i caça. Ocells anellats. Munteries.

Tema 8 Limitacions i prohibicions dictades en benefici de la caça. Conducció i solta de peces de caça.

Tema 9 Responsabilitat per danys. Inclusió de mesures d'evitació dels danys per part de les espècies cinegètiques. Les mesures d'autoprotecció, el control poblacional, el paper dels predadors en el control de les espècies nocives, la valoració i peritatge dels danys.

Tema 10 Llicències de caça. Matrícules i precintes.

Tema 11 Cura i policia de la caça. Delictes i faltes a la Llei de Caça. Infraccions administratives: Definició, classificació i sancions. Competència i procediment sancionador.

Tema 12 Comisos i retirada d'armes.

Tema 13 Assegurança obligatòria i seguretat en les caceres.

Tema 14 Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Conservació de la biodiversitat. Conservació in situ de la biodiversitat autòctona silvestre: Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres, prohibicions per a les espècies incloses en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

Tema 15 Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, efectes de la inclusió en el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, excepcions. Protecció de les espècies en relació amb la caça i la pesca continental.

Tema 16 Infraccions: Tipificació i classificació de les infraccions.

Tema 17 Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, efectes de la inclusió en el Catàleg d'Espècies Exòtiques Invasores, identificació d'aquestes, mesures de control, el paper de la caça en el control de les espècies exòtiques invasores.

Tema 18 L'activitat del silvestrisme, regulació legal europea, nacional i autonòmica. Directrius tècniques per a la captura d'espècies.

Llei i Reglament de la Pesca Fluvial

Tema 19 Espècies objecte de pesca. Dimensions mínimes.

Tema 20 Vedes. Prohibicions per raó de lloc. Xarxes, artificis i procediments de pesca prohibits.

Tema 21 Concepte jurídic de la pesca. Llicències. Guarderia.

Tema 22 Procediment i sancions: Competència. Denúncies. Infraccions.

Temari - Àrea técnicoprofessional

Tema 1 Caça menor. Caça major.

Tema 2 Modalitats de caça: En caça major, caça menor, ocells aquàtics, falconeria, tradicionals.

Tema 3 Armes de caça: Tipus, calibres i municions.

Tema 4 Els predadors.

Tema 5 Espècies cinegètiques: Morfologia i biologia, necessitats, hàbitat, malalties. Distribució geogràfica, dinàmiques poblacionals, temporalitat, cria en captivitat, control de poblacions, solta i repoblació.

Tema 6 Federacions i societats de caçadors. Característiques. Reglamentació. Funcionament.

Temari - Àrea de pràctiques

 • Pràctiques de camp en finca natural o fluvial.
 • Confecció de denúncies de caça, pesca i infraccions mediambientals.

Temes exclusius per a l'especialitat de guardapesques marítims

Temari - Àrea jurídica

Tema 1 Pesca marítima d'esbarjo. Àmbit d'aplicació. Autoritzacions administratives. Volum de captures. Competicions esportives. Aparells i utensilis per a la pesca en superfície. Arpons autoritzats en la pesca submarina. Declaració de desembarqui. Talles mínimes. Espècies prohibides. Prohibicions. Espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Infraccions i sancions.

Tema 2 Llei de costes. Objecte i finalitats de la Llei. Béns de domini públic marítim-terrestre. Limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera de la mar per raons de protecció del domini públic marítim-terrestre. Utilització del domini públic marítim terrestre. Infraccions i sancions. Competències administratives.

Temari - Àrea técnicoprofessional

Tema 1 Espècies piscícoles: Biologia. Hàbits de comportament. Distribució geogràfica en l'àmbit nacional i regional.

Tema 2 Hàbitat de les espècies piscícoles. Procediments de millora de l'hàbitat. Poblacions, dinàmica de poblacions. Control i seguiment: Tècniques. Gestió de les espècies piscícoles.

Tema 3 Malalties de les espècies piscícoles. Tractaments. Procediments de vigilàncies, protecció i captura d'espècies piscícoles. Espècies depredadores i competidores. Control. Equips i mitjans.

Tema 4 Modalitats de pesca: Característiques. Arts de pesca artesanal, industrial i esportiva. Ús de la canya. Xarxes. Artificis i procediments de pesca prohibits. Prohibicions: Temporals, absolutes i per raó del lloc, distàncies, terminis, pesca en canals, llits de derivació. Llicències. Vedats. Permisos.

Tema 5 Federacions i societats de pescadors. Característiques. Reglamentació. Funcionament. Confraries. Concepte. Funcions. Òrgans representatius.

Tema 6 Pesca marítima: Arts i mètodes de pesca. Talles mínimes de captura i consum.

Tema 7 L'aqüicultura marítima: Generalitats. Zones d'explotació. Cultiu de peixos. Cultiu de mol·luscos. Cultiu de crustacis.

Tema 8 Reserves marines. Característiques i situació de les reserves marines d'Espanya.

Temari - Àrea de pràctiques

 • Pràctiques al mig marítim o un altre espai aqüícola.

Funcions del Guarda Rural

Els guardes rurals exerciran funcions de vigilància i protecció de persones i béns en finques rústiques, així com en les instal·lacions agrícoles, industrials o comercials que es trobin en elles.

Als guardes de caça correspon exercir les funcions esmentades en l'apartat anterior per als guardes rurals i, a més, les de vigilància i protecció en les finques de caça quant als diferents aspectes del règim cinegètic i espais de pesca fluvial.

Correspon als guardapesques marítims exercir, a més de les funcions previstes per als guardes rurals, les de vigilància i protecció dels establiments d'aqüicultura i zones marítimes amb finalitats pesquers.

Els guardes de caça i els guardapesques marítims podran procedir a la retirada o ocupació de les peces cobrades i els mitjans de caça i pesca, incloses armes, quan aquells haguessin estat utilitzats per a cometre una infracció, procedint al seu lliurament immediat a les Forces i Cossos de Seguretat competents.

Sol·licita informació aquí

esp icon