Curs de Llicència d'Armes C

La Llei 5/2014 de 4 d'abril de seguretat privada, estableix, que serveis de seguretat es deuran o podran realitzar amb arma de foc.

Així doncs, les empreses de seguretat donen cobertura a aquests serveis esmentats a través de vigilants de seguretat. Aquests vigilants de seguretat han de ser posseïdors de la llicència d'armes tipus C. Per a això, presenten als vigilants aspirants a l'obtenció de la llicència C a les proves selectives per a la seva obtenció; requisit sense el qual cap personal de seguretat pot obtenir aquesta llicència. Malgrat això, la realitat demostra que els aspirants manquen la majoria d'ells de la necessària formació teòrica i pràctica que els porti a aprovar aquestes proves selectives.

ON BOARD BCN ACADEMY, conscient d'aquesta realitat ha elaborat i articulat el Curs de Capacitació per a l'obtenció de la llicència d'armes tipus "C".

La llicència d'armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1, 2.1 i 3.2, o les armes de guerra a les quals es refereix l'apartat 3 de l'article 6 del Reglament d'Armes, segons el servei a prestar.

Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d'explosius i als guardes rurals.

Ningú podrà posseir més d'una llicència tipus C. Podran autoritzar una arma de les categories citades anteriorment, segons el servei a prestar. En els casos en què les respectives regulacions permetin la possessió o utilització d'una arma curta i una arma llarga per a vigilància i guarderia, ambdues seran emparades per la mateixa llicència.

La possessió de cadascuna de les armes es documentarà mitjançant la corresponent guia de pertinença expedida a nom de les empreses, entitats i organismes propietaris.

Quan no siguin objecte d'utilització, les armes hauran de ser custodiades en locals de les empreses o entitats que reuneixin les adequades condicions de seguretat, degudament autoritzats per la Guàrdia Civil.

Proves de realitzar per a la concessió

Tindran lloc amb la periodicitat que requereixin les circumstàncies, almenys una vegada al mes, sempre que existeixin sol·licituds d'aspirants en la Comandància de la Guàrdia Civil que convoca les proves.

Els aspirants hauran d'acreditar la seva condició de vigilant de seguretat o assimilat. Les empreses, entitats i organismes en què prestin els seus serveis seran els encarregats de facilitar-los de facilitar-los les armes i municions necessàries per a la seva formació i examen d'obtenció de la llicència.

Els exàmens constaran de tres proves eliminatòries:

 • Coneixement i maneig de l'arma.
 • Exercici pràctic de tir.
 • Exercici escrit.

Normativa de regulació de les proves

 • Resolució de 28 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual s'aproven les instruccions per a la realització dels exercicis de tir del personal de seguretat privada (BOE. núm. 57).

La llicència d'armes tipus C està reservada al personal de Seguretat Privada:

 • Vigilants de seguretat.
 • Vigilants d'explosius.
 • Escortes privats.
 • Guardes particulars de camp.

Les Comandàncies de la Guàrdia Civil, a nivell provincial, convocaran els exàmens per a l'obtenció de la llicències d'armes tipus C amb la periodicitat que sigui necessari, d'acord amb el nombre d'aspirants. Com a norma general, se celebraran, almenys una vegada al mes, sempre que existeixin sol·licitants.

Segons determina l'article 121 del Reglament d'Armes, aprovat per RD 737/93, de 29 de gener (BOE. 55, de data 05-03-93), els aspirants han d'acreditar la seva condició de vigilant de seguretat o assimilat. Per tant seran les empreses, entitats o organismes en què prestin els seus serveis els encarregats de facilitar-los les armes i municions necessàries per a la seva formació i de gestionar l'examen de l'obtenció de la llicència.

La Comandància de la Guàrdia Civil que rebi les sol·licituds de llicència tipus C realitzarà el nomenament d'un tribunal que examini als aspirants dels coneixements teoricopràctics.

Als exàmens serà obligatòria l'assistència d'instructors de tir de Seguretat Privada, per a garantir el compliment de les normes dels exercicis de tir. Es donaran per vàlides totes les consideracions generals expressades per ells, sempre que no contravinguin l'específicament assenyalat per als exàmens.

L'examen per a l'obtenció de la llicència tipus C té tres proves eliminatòries, que ser realitzaran pel següent ordre:

 • Prova de coneixement tècnic de les armes del personal de Seguretat Privada.
 • Exercici pràctic de tir amb revolver (Vigilants de Seguretat i Vigilants d'Explosius) o carabina (Guardes Particulars Camp).
 • Exercici escrit sobre la normativa específica de l'aspirant (Vigilant de Seguretat, Vigilant d'Explosius o Guardar Particular del Camp), el Reglament d'Armes i el coneixement de les armes reglamentàries.

Prova de coneixement tècnic de les armes del personal de Seguretat Privada

Aquesta prova inicial té com a objecte comprovar que el sol·licitant posseeix el coneixement i destresa en el maneig de les armes de Seguretat Privada que utilitzarà en l'acompliment de les seves funcions. Consistirà a contestar verbalment a dues preguntes sobre l'arma reglamentària i realitzar dos exercicis de manipulació amb l'arma descarregada.

La prova es realitzarà en el camp de tir designat abans de realitzar l'exercici pràctic de tir i serà avaluada pel tribunal o pel supervisor de tir que aquest hagi designat.

El resultat serà d'apte quan l'aspirant contesti correctament, com a mínim, a una de les dues preguntes formulades i realitzi degudament, com a mínim, un dels exercicis proposats.

Exercici pràctic de tir

Els aspirants que hagin superat la prova de coneixement tècnic de les armes amb el resultat d'apte realitzaran a continuació l'exercici pràctic de tir d'acord amb les normes determinades en la Resolució del Ministeri de l'Interior de 28 de febrer de 1996, de la Secretària d'Estat d'Interior, per la qual s'aproven les instruccions per a la realització dels exercicis de tir del personal de seguretat privada (BOE. núm. 57, data 06-03-1996), premi aquí per a descarregar-la.

Condicions particulars de l'exercici de tir:

Vigilants de seguretat

Es consideren APTES els aspirants amb més del 50% d'impactes en la silueta.

 • Revòlver: 2 trets (una sèrie) de prova i 8 trets (2 sèries de 4) de qualificació.
 • Distància: 25 metres.
 • Temps: 3 minuts per sèrie.
 • Blanc: una silueta.

Guardes particulars de camp

Es consideren APTES els aspirants amb més del 50% d'impactes en la silueta.

 • Carabina: 3 trets (una sèrie) de prova i 12 trets (3 sèries de 4) de qualificació.
 • Distància: 50 m. per a calibre igual o superior a 9 mm Parab. 25 m. resta de calibres.
 • Temps: 3 minuts per sèrie.
 • Blanc: una silueta.

Els aspirants que hagin superat l'exercici pràctic de tir realitzaran l'exercici escrit.

Exercici escrit sobre la normativa específica de l'aspirant

La prova consistirà a contestar a 20 preguntes sobre els temes següents:

 • Normativa específica de l'aspirant (Vigilant de Seguretat, Vigilant d'Explosius o Guardes Particulars del Camp).
 • Reglament d'Armes..
 • Coneixement de les armes reglamentàries de Seguretat Privada.

De les 20 preguntes de l'exercici:

 • 10 tractaran sobre la normativa específica de l'aspirant i el Reglament d'Armes.
 • 10 sobre el coneixement de les armes reglamentàries.

Cadascuna de les preguntes té 4 respostes, amb una opció correcta.

L'avaluació final de l'aspirant serà d'APTE quan hagi contestat correctament, com a mínim, a 5 preguntes de cada bloc.

Temari

1. MARC LEGISLATIU

1.1. NORMATIVA I LLEIS VIGENTS

1.2. ALTRES LLEIS DE CONSULTA I INTERÈS

2. LEGISLACIÓ DE SEGURETAT PRIVADA

2.1. HABILITACIÓ

2.2. ARMES I MITJANS DE DEFENSA DEL PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA

2.3. LLICÈNCIES D'ARMES

2.4. PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB ARMES

2.5. DIPÒSIT, CUSTÒDIA DE LES ARMES I LES SEVES DOCUMENTACIONS

2.6. RESPONSABILITAT EN LA CUSTÒDIA D'ARMES

2.7. EXERCICIS DE TIR

3. REGLAMENT D'ARMES

3.1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL REGLAMENT D'ARMES

3.2. DEFINICIONS

3.3. CLASSIFICACIÓ DE LES ARMES REGLAMENTADES

3.4. ARMES PROHIBIDES

3.5. NUMERACIÓ DE LES ARMES

4. DOCUMENTACIÓ PER A TINENÇA I ÚS D'ARMES

4.1. GUIES DE CIRCULACIÓ

4.2. GUIES DE PERTINENÇA

4.3. REVISTA D'ARMES

4.4. LLICÈNCIES EN GENERAL

4.5. POSSESSIÓ D'ARMES PER LES EMPRESES

4.6. SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA "C" I REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ

4.7. ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA LLICÈNCIA I VALIDESA

4.8. MESURES DE SEGURETAT

4.9. OBLIGACIONS DELS TITULARS

4.10. CUSTÒDIA: PÈRDUA, RODATGE, SOSTRACCIÓ, ETC.

4.11. PROHIBICIONS

4.12. NORMES DELS USUARIS D'ARMES

4.13. COMPROVACIONS PELS AGENTS DE L'AUTORITAT

4.14. CONDICIONS D'ÚS 5. RÈGIM SANCIONADOR

5. RÈGIM SANCIONADOR

5.1. RÈGIM SANCIONADOR DEL REGLAMENT D'ARMES (RD 137/1993)

5.2. RÈGIM SANCIONADOR DEL REGLAMENT DE SEGURETAT PRIVADA (RD 2364/94)

6. CODI PENAL

7. ARMAMENT

7.1. DOTACIÓ REGLAMENTÀRIA DEL VIGILANT DE SEGURETAT

7.2. ESTUDI DE LES ARMES REGLAMENTÀRIES

7.3. CARTUTXERIA I MUNICIÓ

7.4. CONSERVACIÓ I NETEJA

8. TEORIA DEL TIR

8.1. BALÍSTICA

9. SEGURETAT EN EL MANEIG D'ARMES

9.1. NORMES GENERALS

9.2. NORMES ESPECÍFIQUES

10. TIR D'INSTRUCCIÓ

10.1. INTRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT

10.2. INSTRUCCIÓ PREPARATÒRIA

10.3. MODALITATS DE TIR D'INSTRUCCIÓ

Sol·licita informació aquí

esp icon