Curs de Reciclatge de Vigilant de Seguretat

Els empleats de seguretat privada estan obligats a participar en accions formatives d'actualització obligatòria anual de 20 hores, de les quals, 10 hores poden ser en modalitat a distància, en virtut del citat en l'art. 57 del RD 2364/94, desenvolupat en l'article 7 de l'ORDE INT 318/2011.

Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada.

Article 57. Formació permanent.

 • A fi de mantenir al dia el nivell d'aptitud i coneixements necessaris per a l'exercici de les funcions atribuïdes al personal de seguretat privada, les empreses de seguretat, a través dels centres de formació autoritzats, garantiran l'organització i assistència del seu personal de seguretat privada a cursos, adaptats a les diferents modalitats de personal, d'actualització en les matèries que hagin experimentat modificació o evolució substancial, o en aquelles que resulti convenient una major especialització.
 • Per als vigilants de seguretat, els cursos d'actualització o especialització tindran una durada, com a mínim, de vint hores lectives; cada vigilant haurà de cursar almenys un per any, i es desenvoluparan en la forma que determini el Ministeri de l'Interior.

Els cursos podran consistir entre molts altres:

 • Transport de seguretat.
 • Resposta davant alarmes.
 • Vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics.
 • Vigilància en centres comercials.
 • Vigilància en centres hospitalaris.
 • Aparells de raigs X.
 • Vigilància en aeroports.
 • Vigilància en ports.
 • Vigilància en vaixells.
 • Vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques.
 • Vigilància amb gossos.
 • Vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics.
 • Vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat.
 • Vigilància del patrimoni històric i artístic.
 • Prevenció davant atemptats terroristes.
 • Tècniques d'identificació.
 • Primers Auxilis.
 • D.E.S.A.
 • Prevenció davant artefactes explosius.
 • Prevenció i extinció d'incendis.
 • Coneixements jurídics per al vigilant de seguretat.
 • L'autocontrol. La por i els seus efectes.
 • Armament i tir.
 • Sistemes electrònics de seguretat.
 • Plans d'emergència i evacuació.

Sol·licita informació aquí

esp icon