Curs de Vigilant d'Explosius

Abans de presentar-se a les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat i la superació de la qual habilitarà per a l'exercici de la corresponent professió, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional, els aspirants a vigilants de seguretat i a la seva especialitat de vigilants d'explosius hauran de superar, en els centres de formació autoritzats, en cicles d'almenys cent vuitanta hores i sis setmanes lectives, els mòduls professionals de formació que es determinen en la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat. A més, en el cas dels aspirants a l'especialitat de vigilants d'explosius hauran de superar els mòduls complementaris i específics, de trenta hores lectives, establerts en l'esmentada Resolució.

Requisits

Per a poder optar a l'obtenció de l'habilitació de Vigilant d'Explosius, l'aspirant ha d'estar en possessió de l'habilitació de Vigilant de Seguretat T.I.P.

Temari

Continguts Mínims dels mòduls professionals de formació prèvia exclusius per a vigilants d'explosius.

Mòdul Jurídic

Tema 1. Dret Administratiu especial. El vigilant d'explosius: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació; funcions a exercir.

Tema 2. El Reglament d'Explosius: Articles que especialment l'afecten. Reial decret 989/2015, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria: articles que especialment l'afecten. Llei i Reglament de Mines. Reglament Nacional del Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera, Ferrocarril i Via Aèria: Articles que especialment l'afecten.

Tema 3. Dret Penal Especial. El delicte de tinença il·lícita d'explosius.

Mòdul Tècnic

Tema 1. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització pel vigilant d'explosius. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.

Tema 2. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.

Tema 3. Normes de seguretat en el maneig de les armes (arma curta i arma llarga utilitzada en la custòdia de transports). Generals i específiques.

Tema 4. Tir d'instrucció. Pràctiques amb foc real amb les armes reglamentàries, tant amb l'arma curta, com l'arma llarga utilitzada en la custòdia de transports.

Tema 5. Els explosius. Naturalesa. Característiques. Classificació. Explosius industrials.

Tema 6. Els iniciadors. Naturalesa i classificació. Efectes de les explosions. La destrucció d'explosius.

Tema 7. La cartutxeria i pirotècnia. Característiques. Classificació.

Tema 8. Mesures de seguretat a adoptar en la manipulació i custòdia dels explosius, cartutxeria i material pirotècnic. Dipòsits i emmagatzematges especials.

Tema 9. Mesures de seguretat a adoptar en el transport per a diferents mitjans, càrrega i descàrrega d'explosius, cartutxeria i material pirotècnic.

Funcions del Vigilant d'Explosius

Correspon als vigilants d'explosius, que hauran d'estar integrats en empreses de seguretat, la funció de protecció de l'emmagatzematge, transport i altres processos inherents a l'execució d'aquests serveis, en relació amb explosius o altres objectes o substàncies perilloses que reglamentàriament es determinin.

Sol·licita informació aquí

esp icon