Curs de Vigilant de Seguretat

Abans de presentar-se a les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat i la superació de la qual habilitarà per a l'exercici de la corresponent professió, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional, els aspirants a vigilants de seguretat i a la seva especialitat de vigilants d'explosius hauran de superar, en els centres de formació autoritzats, en cicles d'almenys cent vuitanta hores i sis setmanes lectives, els mòduls professionals de formació que es determinen en la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat. A més, en el cas dels aspirants a l'especialitat de vigilants d'explosius hauran de superar els mòduls complementaris i específics, de trenta hores lectives, establerts en l'esmentada Resolució.

Requisits

Per a poder participar en les proves de selecció que convoqui la Secretaria d'Estat de Seguretat, per a l'obtenció de les habilitacions professionals, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

 • Ser major d'edat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari conforme al Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en el qual cada part reconegui l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.
 • Posseir l'aptitud psicofísica a tenor del que es disposa a aquest efecte en el Reial decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per a tenir i usar armes i per a prestar serveis de Seguretat Privada, excepte per al personal en actiu que exerceixi funcions de seguretat pública o privada.
 • Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
 • No haver estat condemnat/a per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, vulneració del secret a les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 • No haver estat sancionat/a en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu, en matèria de seguretat.
 • No haver estat separat/a del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.
 • Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de Seguretat Privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat.

A l'efecte de determinar el rang d'edat i les marques corresponents establertes en les proves d'aptitud física, l'edat a tenir en compte per a realitzar les esmentades proves, serà la que tingués en la data de finalització del termini d'inscripció de la respectiva convocatòria.

Manca de requisits: Si en algun moment del procediment, des de la publicació de la llista de persones convocades fins a la publicació de la llista de les persones declarades aptes, es tingués coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per les bases de la convocatòria, el Tribunal Qualificador acordarà la seva exclusió, comunicant, si escau, a la Secretaria d'Estat de Seguretat, les inexactituds o falsedats que hagués pogut cometre, sense perjudici de la responsabilitat al fet que pertoqués.

Temari - Àrea jurídica

Mòdul de Dret Constitucional

Tema 1. La Constitució Espanyola, Estructura i característiques de la Constitució Espanyola. Drets i deures fonamentals recollits en la Constitució. Especial referència als drets relacionats amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones.

Tema 2. La Unió Europea. El dret derivat. Principals Institucions de la Unió Europea.

Mòdul de Dret Penal

Tema 1. La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves notes constitutives. Dol o imprudència. Delictes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. L'ús d'instruments de defensa (incloses armes de foc) dins de la legítima defensa, estat de necessitat, por insuperable, compliment d'un deure o exercici d'un dret, ofici o càrrec.

Tema 2. Les persones criminalment responsables dels delictes.

Tema 3. Homicidi i les seves formes. Lesions.

Tema 4. Delictes contra les llibertats: Detencions il·legals, segrestos, amenaces i coaccions. Violència de gènere.

Tema 5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: Robatori, furt, danys, encobriment i altres conductes afins.

Tema 6. Delictes de falsedats documentals.

Tema 7. Delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.

Tema 8. Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat del domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. Omissió del deure de socors.

Tema 9. Delictes d'atemptat, resistència i desobediència a l'Autoritat i els seus agents.

Mòdul de Dret Processal Penal

Tema 1. Noció de dret processal penal. La jurisdicció: concepte i competència. La denúncia. Concepte, elements i obligació de denunciar: delictes públics i delictes no públics.

Tema 2. La detenció: concepte i durada. Facultats atribuïdes referent a això pel nostre ordenament jurídic a les persones no revestides dels atributs d'agent de policia judicial. Especial referència al que les lleis i jurisprudència estableixen respecte a escorcolls i registres. Delicte flagrant i persecució del delinqüent.

Tema 3. El personal de seguretat privada com a auxiliar de les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: Pautes d'actuació. Especial referència a la seva labor en la preservació d'instruments de prova.

Tema 4. Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció.

Mòdul de Dret Administratiu Especial

Tema 1. Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les Corporacions Locals. Descripció elemental de la seva estructura i competències. Normativa reguladora de la policia estatal i de les policies autonòmiques.

Tema 2. Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. Notes característiques. Serveis i activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana: aspectes penals i administratius de la tinença i consum il·lícit de drogues.

Tema 3. Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i procediment d'habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim sancionador.

Tema 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa bàsica reguladora. Especial referència al tractament i custòdia de les imatges.

Mòdul de Dret Laboral

Tema 1. Concepte de contracte laboral. Concepte de dret de negociació col·lectiva. Dret de vaga segons l'ordenament jurídic espanyol: Limitacions o restriccions en el seu exercici.

Tema 2. El marc laboral en el sector de seguretat privada: El conveni laboral.

Tema 3. Prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica. Participació dels empresaris i treballadors. Drets i obligacions. Formació. Consulta i participació dels treballadors: Òrgans de representació.

Mòdul de Pràctica Jurídica

Tema 1. Confecció de documents i escrits. Redacció d'informes i parts diaris: Contingut. Redacció d'informes d'incidències: Contingut i punts essencials d'aquests.

Tema 2. Escrits de denúncia: Contingut i punts essencials.

Temari - Àrea socioprofessional

Tema 1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses. Especial referència referent a això a l'atenció, percepció i memòria.

Tema 2. Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment d'inseguretat. L'actitud i imatge del vigilant de seguretat privada davant la seguretat i inseguretat. Tècniques de comunicació dirigides a la resolució de conflictes.

Tema 3. La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i públic en general.

Tema 4. Les relacions professionals en l'empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants.

Tema 5. L'autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L'estrès. Tècniques d'autocontrol.

Temari - Àrea técnicoprofesional

Tema 1. La seguretat. Nocions generals. Seguretat individual i seguretat col·lectiva. La inseguretat. Inadaptació, marginalitat i delinqüència: classes de delinqüència. El sistema integral de seguretat. Teoria esfèrica de la seguretat. Zones i àrees de seguretat.

Tema 2. Els mitjans tècnics de protecció (I). Elements passius: La seguretat física. Sistemes de tancament perimetral. Murs, tanques, portes, cristalls blindats, rescloses i altres elements. Fiabilitat i vulnerabilitat al sabotatge.

Tema 3. Els mitjans tècnics de protecció (II). Elements actius: Seguretat electrònica. Detectors d'interiors i exteriors. El circuit tancat de televisió. Fiabilitat i vulnerabilitat al sabotatge.

Tema 4. La central de control d'alarmes. Organització i funcions. Els sistemes de control i alarmes. Concepte d'alarma falsa i alarma real. Sistemes de verificació de les alarmes. Servei de resposta i de custòdia de claus. Procediment de reacció davant alarmes: L'enllaç amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Tema 5. L'autoprotecció. Tècniques i procediment d'autoprotecció personal: En el treball, en el domicili, en els desplaçaments, en altres llocs.

Tema 6. La protecció d'edificis: En domicilis, establiments, grans superfícies i centres de concentració de masses per espectacles públics.

Tema 7. El control d'accessos. Finalitat. Organització: Mitjans humans i materials. Procediment d'actuació: Identificació, autorització, targeta acreditativa i registre documental d'accés.

Tema 8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions. Característiques d'aquestes zones. Rondes de vigilància a peu i en vehicle. Recorreguts i freqüències. Procediments d'actuació: Identificació de persones.

Tema 9. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (I). El transport d'aquests materials: Característiques dels mitjans humans i materials. Mesures de seguretat abans, durant i després del servei. Tècniques de protecció. Ofensives i defensives.

Tema 10. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (II). Protecció de l'emmagatzematge. Recompte i classificació. Mitjans tècnics emprats en cambres cuirassades.

Tema 11. La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció. La recollida de proves i indicis amb caràcter excepcional.

Tema 12. La falsificació de documents i monedes. La falsificació de documents: Document nacional d'identitat, passaport, permís de conduir. La falsificació de monedes: Bitllets de banc i monedes.

Tema 13. La protecció davant artefactes explosius. Actuació davant amenaça de col·locació d'un artefacte explosiu. Plans d'emergència i evacuació. Concepte. Classes. El control de personal i objectes: Paqueteria i correspondència. Control i requisa de vehicles.

Tema 14. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Temari - Àrea instrumental

Tema 1. Els sistemes de comunicació. Les telecomunicacions. Els radiotelèfons. El telèfon. El telefax. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus. Els navegadors Web: coneixement bàsic. El correu electrònic.

Tema 2. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Els sistemes operatius: definició i coneixement bàsic. Aplicacions informàtiques: tractament de text, full de càlcul, bases de dades.

Tema 3. Mitjans de detecció. La utilització de detectors de metalls, explosius i elements radioactius. Maneig i precaucions.

Tema 4. La protecció contra incendis. Sistemes de detecció: Detectors i avisadors. Mecanisme d'extinció d'incendis. Agents extintors. Mànegues. Extintors. Pràctiques de maneig de mànegues i extintors.

Tema 5. Tècniques de primers auxilis (I). Concepte. Contingut de les tècniques. Limitacions. Concepte d'urgència. Ordre de prioritat per a l'assistència. El control d'hemorràgia. Tècnica de respiració artificial i reanimació cardiovascular. El desfibril·lador extern semiautomàtic.

Tema 6. Tècniques de primers auxilis (II). El trasllat de ferits: A peu, en llitera, en vehicles. Primeres actuacions en cas d'accident amb traumatismes: Cranioencefàlic, toràcics, abdominals, de columna vertebral, fractures i luxacions.

Tema 7. La preparació física. Entrenament per a superar les proves de: Flexió de braços en suspensió pura, llançament de pilota medicinal, salto vertical i carrera (400 metres).

Tema 8. La defensa personal (I). Fonaments. Posicions fonamentals de defensa, atac i desplaçaments. Tècniques de bloqueig i percussió. Tècniques de luxació: Nina, colze i espatlla.

Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans de front, esquena i braços. Les estrangulacions. Defensa contra atacs de puny i cama.

Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i arma de foc. Reduccions. Escorcolls i esposaments.

Tema 11. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su utilización.

Tema 12. Tècniques d'ús de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.

Tema 13. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques. El principi de proporcionalitat.

Tema 14. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i/o de salva o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Funcions del Vigilant de Seguretat

Els vigilants de seguretat exerciran les següents funcions:

 • Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en aquests, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seva missió.
 • Efectuar controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, inclòs l'interior d'aquests, en l'accés o a l'interior d'immobles o propietats on prestin servei, sense que, en cap cas, puguin retenir la documentació personal, però sí que impedir l'accés a aquests immobles o propietats. La negativa a exhibir la identificació o a permetre el control dels objectes personals, de paqueteria, mercaderia o del vehicle facultarà per a impedir als particulars l'accés o per a ordenar-los l'abandó de l'immoble o propietat objecte de la seva protecció.
 • Evitar la comissió d'actes delictius o infraccions administratives en relació amb l'objecte de la seva protecció, realitzant les comprovacions necessàries per a prevenir-los o impedir la seva consumació, havent d'oposar-se als mateixos i intervenir quan presenciessin la comissió d'alguna mena d'infracció o anés precisa la seva ajuda per raons humanitàries o d'urgència.
 • En relació amb l'objecte de la seva protecció o de la seva actuació, detenir i posar immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat competents als delinqüents i els instruments, efectes i proves dels delictes, així com denunciar als qui cometin infraccions administratives. No podran procedir a l'interrogatori d'aquells, si bé no es considerarà com a tal l'anotació de les seves dades personals per a la seva comunicació a les autoritats. El que es disposa anteriorment s'entén sense perjudici dels supòsits en els quals la Llei d'Enjudiciament Criminal permet a qualsevol persona practicar la detenció.
 • Protegir l'emmagatzematge, recompte, classificació, transport i dispensat de diners, obres d'art i antiguitats, valors i altres objectes valuosos, així com el manipulat d'efectiu i altres processos inherents a l'execució d'aquests serveis.
 • Dur a terme, en relació amb el funcionament de centrals receptores d'alarmes, la prestació de serveis de verificació personal i resposta dels senyals d'alarmes que es produeixin.

A més, en el cas dels serveis de gestió d'alarmes, a càrrec d'operadors de seguretat, també podran realitzar les funcions de recepció, verificació no personal i transmissió a les Forces i Cossos de Seguretat dels senyals d'alarma, relatives a la seguretat i protecció de persones i béns.

Els vigilants de seguretat es dedicaran exclusivament a les funcions de seguretat pròpies, no podent simultanejar-les amb unes altres no directament relacionades amb aquelles.

Sol·licita informació aquí

esp icon